ALVERBIOS

Son alverbios aqueillas pallabras que, pula sua sinificancia, camudan un verbu, un axetivu ou outru alverbiu.

Clases d'alverbios

De llugar: eiquí, ehí, eillí, enriba, abaixu, cerca, lluenxe, ante, delantre, darréu, debaixu, embaixu...

De tiempu: enantes, enantias, agora, ceu, seru, untavía, entavía, yá, ayeri, guei, siempres, nunca, xamás, enxamás, anueche, desegida...

De mou: bien, mal, despaciu, aspaciu, apriesa, asina, cumu, pior, miyor...

De cantidá: poucu, mueitu, asgaya, ambute, abondu, más, menos, algu, dalgu, demasiáu, tantu, tou...

D'afirmación: sí, tamién, ciertu, ciertamente, claru, nidiu, verdadeiramente...

De ñegación: nun, non, enxamás, tampoucu, nunca...

De dulbia: quizás, quiciabes, acasu, seique, siguramente...

Exemplos:

Agora tá choviendu
You vou tamién
Enxamas faigas ésu
Ye poucu falador
Anueche tuvimos de candanga
Ayeri trabayéi, guei nun vou facelu
El pueblu tá lluenxe